An Arctophilecraze

An Arctophilecraze
Attitude,Actions and Emotions

Saturday, January 23, 2010

Tatabahasa Melayu

Salam..saya ique...saya sangat meminati bahasa Melayu.Sebagaimana yang kita tahu Bahasa Melayu seringkali dipandang enteng oleh golongan pelajar.Bagi mereka Bahasa Melayu mudah.Ternyata percaturan mereka silap..jadi apa yang saya paparkan di blog mungkin dapat membantu anda mengenali Bahasa Melayu.

Bahasa Melayu tergolong dalam 5 kategori iaitu:
*Golongan Kata
*Pengimbuhan
*Pengandaan
*Ayat
*Rampaian Bahasa

Wow!Mungkin kita tahu 5 bahagian ini tetapi tidak bermakna kita dapat menguasai lagi pecahan-pecahan 5 kategori ini.Mari kita huraikan setiap bahagian kategori ini.

*Golongan kata

Golongan kata terdiri dari beberapa komponen iaitu:

*Kata Nama
*Kata Ganti
*Kata Kerja
*Kata Adjektif
*Kata Hubung
*Kata Seru
*Kata Tanya
*Kata Perintah
*Kata Pangkal Ayat
*Kata Bantu
*Kata Penguat
*Kata Penegas
*Kata Nafi
*Kata Pemeri
*Kata Sendi Nama Sendi 2
*Kata Pembenar
*Kata Bilangan
*Kata Keterangan
*Kata Arah
*Pengimbuhan

Pengimbuhan terdiri daripada beberapa bahagian komponen iaitu:

*Awalan
*Akhiran
*Apitan


*Pengandaan

Pengandaan terdiri daripada bahagian komponen iaitu:

*Pengandaan Penuh
*Pengandaan Separa
*Pengandaan Berentak
*Pengandaan Berimbuhan

*Ayat

Ayat terdiri daripada bahagian komponen iaitu:

*Ayat Inti
*Ayat Majmuk
*Ayat Aktif
*Ayat Pasif
*Ayat Penyata
*Ayat Tanya
*Ayat Perintah
*Ayat Seruan

*Rampai Bahasa


Rampai Bahasa terdiri daripada bahagian komponen iaitu:


*Sinonim
*Antonim
*Kata Banyak Makna
*Penjodoh Bilangan
*Tanda Baca
*Simpulan Bahasa
*Perumpamaan Pepatah

Itulah nota serba ringkas mengenai tatabahasa melayu pada hari ini.=P

No comments:

Post a Comment